Wednesday, October 27, 2021

 

Vasi Kynológiai Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető az alábbi linkről.

Szervezeti és Működési Szabályzata letöltése

 


 

Az Alapszabály letölthető az alábbi linkről .doc formátumban.

ALAPSZABÁLY

 

(Tervezet)

 

(Módosításokkal egységes szerkezetben, a módosítások dőlt betűvel szedetten)

 

melyet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének tagjaként a Vasi Kynológiai Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvénnyel összhangban módosított és fogadott el.

 

 

 

I. fejezet

 

 

 

Az Egyesület neve, székhelye

 

 

 

I.1.1.    Az Egyesület neve: Vasi Kynológiai Egyesület

 

I.1.2.    Az Egyesület rövidített neve: VKE

 

I.2.       Az Egyesület székhelye: 9789 Sé, Petróczi sétány 1/A.

 

I.3.       Az Egyesület postacíme: 97001 Szombathely, Pf.: 200.

 

I.4.       Az Egyesület tevékenységét Magyarország területén végzi.

 

I.5.       Az Egyesület emblémája: jelenleg nincs

 

I.6.       Az Egyesület pecsétje: tartalmazza az egyesület nevét– köralakban helyezkedik el, a közepén sorszámmal ellátva ( 1., 2. ) –. Téglalap alakú, felső sorban az egyesület neve, alatta címe, adószáma, bankszámla száma.

 

I.7.       Az Egyesület jogállása: Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

 

I.8.       Az Egyesület polgári jogi szerződés alapján jogi személy tagja a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének (a továbbiakban: MEOE Szövetség)

 

 

 

II. fejezet

 

 

 

Az Egyesület célja, feladata, általános rendelkezések

 

 

 

II.1. Az Egyesület célja

 

 

 

II.1.1.   Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, a faj, illetve fajtatiszta tenyésztésnek fenntartása és szakszerű irányítása, minőségének és használati alkalmasságának ellenőrzése és folyamatos emelése, a faj népszerűsítése.

 

II.1.2.   A fajjal, fajtákkal foglalkozó személyek részére biztosítani a szakszerű kutyakiképzés feltételeit, hazai és nemzetközi rendezvények /kiállítások, vizsgák, versenyek stb./ szervezése, látogatása és azokon történő tapasztalatszerzés

 

II.1.3.   A fajtákkal kapcsolatban kynológiai ismeretek megszerzésének, támogatása, kiképzéssel foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, a kutyával kapcsolatos ismeretterjesztés.

 

II.1.4.   A kutyával kapcsolatos szervezetekkel és klubokkal együttműködés kialakítása.

 

 

 

II.2. Az Egyesület feladata

 

 

 

II.2.1.   A fajták, klubtagokkal való megismertetése, az ezzel összefüggő kynológiai ismeretek bővítése, a klubélet biztosítása és a közösségi tevékenység szervezése, irányítása.

 

II.2.2.   A kulturált ebtartással, és az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés színvonalának emelése, a szakmai oktatás és továbbképzés biztosítása, ennek érdekében rendezvények szervezése, és együttműködés más kynológiai szervezetekkel.

 

II.2.3.   A tagok érdekvédelme és képviselete, az Egyesület képviselete harmadik személyek előtt.

 

 

 

 

 

II.3. Általános rendelkezések

 

 

 

II.3.1.   Az Egyesület a hatályos jogszabályokra való tekintettel elkészíti a működéshez szükséges:

 

- ügyrendi, ügyviteli, szervezeti és működési szabályait

 

- pénz- és vagyonkezelésre vonatkozó szabályokat

 

- iratkezelési és leltározási normákat

 

II.3.2.   Az Egyesület közvetlenpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

 

II.3.3.   Az Egyesület kizárólag az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. Az Egyesület csak olyan módon vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

 

 

 

III. fejezet

 

 

 

A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése, a tagok által fizetendő díjak,

 

a tagok jogai és kötelezettségei

 

 

 

III.1. A tagsági jogviszony keletkezése

 

 

 

III.1.1.  Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységei, amennyiben az Alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályait elfogadja, az azokban foglalt kötelezettségeinek eleget tesz, és felvételi kérelmét az Elnökség elfogadja.

 

III.1.2.  Az alapító tagok tekintetében a tagsági viszony az Egyesület létrehozásának az időpontja, az alakuló ülés napja.

 

III.1.3.  A belépni szándékozó személyek az Egyesület által rendszeresített belépési nyilatkozatot töltenek ki. A nyilatkozatot a tagsági díj befizetését igazoló csekk, vagy bizonylat másolatával küldik meg az Egyesület Elnökségének. A tag felvételéről az Elnökségdönt.

 

III.1.4.  A tag belépési kérelmének elutasításáról az Elnökség, írásban hozott, indokolt határozattal dönt, melyet - a befizetett tagdíj egyidejű visszautalásával - az érintett részére postai úton kézbesít.

 

III.1.5.  Az Elnökséga tagfelvételt megállapító döntése alapján a tagsági viszony a belépési nyilatkozat kiállításának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre.

 

III.1.6.  A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi. A tagok jegyzéke, valamint a tagok adatai nem nyilvánosak, azokat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és használja az Elnökség.

 

III.1.7.  Az Elnökség a MEOE Szövetség felé az aktuális tagjegyzékét a szerződésben előírtak szerint továbbítja. Az évközben belépő új tagokról a MEOE Szövetség részére értesítést küld.

 

III.1.8.  Az Egyesületnek „tiszteletbeli tagjai” lehetnek, akik megválasztásáról az Elnökség határoz. Tiszteletbeli taggá az a természetes személy választható, aki az Egyesület részére folyamatos segítséget nyújt. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. A tisztség fenntartásáról az Elnökség minden év december 31. napjáig határoz. A „tiszteletbeli tag” az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, vezető tisztségviselővé nem választható.

 

III.1.9.  Az Egyesületnek „örökös tagjai” lehetnek, akik megválasztásáról az Elnökség határoz. Örökös taggá az a természetes személy választható, aki társadalmi, tudományos, vagy művészeti területen az Egyesület céljaival összhangban, a fajták érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki. Az örökös tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. Az „örökös tag” az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, vezető tisztségviselővé nem választható.

 

III.1.10.Az Egyesületnek „örökös díszelnökei” lehetnek, akik megválasztásáról a Vezetőség határoz. Örökös díszelnökké az a tag választható, aki korábban az Egyesület elnöki tisztségét töltötte be, és munkájával az Egyesült céljainak előmozdítását segítette. Az örökös díszelnököt tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. Az „örökös díszelnök” az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, vezető tisztségviselővé nem választható.

 

 

 

III.2. A tagsági jogviszony megszűnik:

 

 

 

a)         a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

 

b)         a tag kilépésével;

 

c)                         a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;

 

d)         a tag kizárásával;

 

e)         az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén.

 

 

 

III.2.1.  A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Ez alól kivételt képez a fegyelmi eljárás alatt álló személy.

 

III.2.2.  Amennyiben a tag az Alapszabályban foglalt, tagokra vonatkozó feltételeknek utóbb nem felel meg, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel, írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Elnöksége dönt. A felmondásra vonatkozó szabályok alkalmazandók arra az esetre is, ha a tag a tagdíjfizetési határidő lejárta után - ajánlott postai küldemény formájában - kézbesített felszólítást követő 30 napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

 

III.2.3.  A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A kizárásról az Elnökség ülésen határoz, melyre a kizárással érintett tagot, az ülés időpontját megelőző 15 nappal, ajánlott küldeményként postára adott, a kizárásra okot adó körülményt megjelölő, írásbeli levelével idézi. A tag az ülés megtartását megelőzően írásban, vagy az ülésen személyesen szóban is előadhatja érdemi ellenkérelmét, valamint az azt alátámasztó bizonyítékokat. Az Elnökség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg döntését. A kizárásra vonatkozó, indoklással ellátott, írásbeli határozatot az Egyesület postai ajánlott küldemény formájában kézbesíti az érintett részére, mellyel szemben az érintett 15 napon belül fellebbezéssel élhet az Egyesület Közgyűlésénél. A fellebbezés halasztó hatályú, de az Elnökség a határozat jogerőre emelkedéséig jogosult a tag tagsági jogait felfüggeszteni.

 

III.2.4.  Az Egyesületből kizárt személy újbóli felvételére csak a Közgyűlés jogosult. Az erre vonatkozó kérelmet a kizárásra vonatkozó határozat közlésétől számított 3 év elteltével terjesztheti elő.

 

 

 

III.3. A tagok által fizetendő díjak

 

 

 

III.3.1.  A tagok által fizetendő díjakat a mindenkori Elnökség határozza meg, a MEOE Szövetség ajánlása alapján.

 

III.3.2.  Éves tagsági díj: fizetésére minden tag köteles, mely egy teljes naptári évre szól és melyet minden év december 31. napjáig kell teljesíteni a következő évre előre történő esedékességgel.

 

III.3.3.  Regisztrációs díj: minden, újonnan belépő tag fizeti, valamint azon tagok, akik a megelőző évben nem fizették meg éves tagsági díjukat.

 

III.3.4.  Ezen összeget a mindenkori aktuális díjszabás tartalmazza.

 

 

 

III.4. A tagok jogai

 

 

 

III.4.1.  Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg. A tag tagsági jogait személyesen jogosult gyakorolni. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

 

III.4.2.  Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni, az Egyesület közgyűlésén szavazati joggal, személyesen részt venni. A tagokat azonos szavazat illeti. A tagok az Egyesület egyéb rendezvényein, szerveinek ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

III.4.3.  Az Egyesület tagja bármely tisztségre megválasztható, amennyiben megfelel a 2013. évi V. Törvény és a 2011. évi CLXXV. Törvény vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Alapszabályban foglalt feltételeknek.

 

III.4.4.  A tag tisztségre jelölhető és választható a távollétében is, amennyiben előzetesen, két tanú jelenlétében tett írásos nyilatkozatában a jelölést elfogadja, és a választáshoz hozzájárul.

 

III.4.5.  A tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagsággal járó kedvezményekkel.

 

III.4.6.  A tag - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

 

III.4.7.  A tiszteletbeli és az örökös tagokat, valamint az örökös díszelnököket a tagokkal azonos jogosultságok illetik meg, azonban az Egyesület szerveinek ülésén kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt, vezető tisztségviselővé nem választhatók.

 

III.4.8.  Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Elnök biztosítja az érdeklődő részére, klubnapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett.

 

 

 

III.5. A tagok kötelezettségei

 

 

 

III.5.1.  A tag köteles az Egyesület célját, fejlődését elősegíteni. A tag az Egyesület céljának megvalósulását és az Egyesület tevékenységét nem veszélyeztetheti.

 

III.5.2.  A tag köteles az Egyesület szabályait, szabályzatait betartani, a határozatokat végrehajtani.

 

III.5.3.  A tag köteles az Egyesület vagyonát megóvni.

 

III.5.4.  A tag köteles a mindenkori tagdíjat megfizetni.

 

 

 

IV. fejezet

 

 

 

Az Egyesület szervezeti rendje

 

 

 

IV.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

 

IV.2. Az Egyesület ügyviteli szerve az Elnökség.

 

IV.3. Az Egyesület képviselője az Elnök.

 

IV.4. Az Egyesület etikai ügyeinek, eljárásainak rendezési szerve az Etikai Bizottság.

 

 

 

IV.1. A Közgyűlés

 

 

 

IV.1.1.Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés határozathozó és tanácskozó testület, mely a szavazatképes tagok összességén alapul. A Közgyűlésen minden tag részt vehet. A Közgyűlés a hatáskörébe utalt kérdésekben önálló döntési jogkörrel rendelkezik.

 

IV.1.2.Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog személyesen és meghatalmazás útján gyakorolható.

 

IV.1.3.A Közgyűlésen - a tagokon kívül - további, az Elnök, vagy az Elnökség által meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal.

 

IV.1.4.A Közgyűlés nem nyilvános.

 

IV.1.5.A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vagy az általa írásban megbízott Elnökségi tag hívhatja össze. Az Elnök, valamint az elnökségi tagok akadályoztatása esetén, általuk megbízott személy hiányában a Közgyűlés az Etikai Bizottság elnöke által is összehívható. Az Elnökség működésképtelenné válása esetén az Etikai Bizottság elnöke 60 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, amennyiben azt a Bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a – az ok és cél megjelölésével – írásban kezdeményezi.

 

IV.1.6.A Közgyűlés összehívásáról a tagokat postai úton /címlista szerint/, elektronikus formában vagy távközlési eszköz útján /fax/ kell értesíteni az időpont és a hely megjelölésével, valamint mellékelni kell a közgyűlés tervezett napirendjét. Az értesítéseket legkésőbb az időpontot megelőzően 15 nappal kell kézbesíteni. Elektronikus formában történő írásbeli értesítés esetén a közlés időpontja az a nap, amikor a dokumentumot a címzett részére kézbesítették. A tag felelős az elektronikus elérhetőség címadatainak helyességéért, valamint köteles gondoskodni a visszaigazolás elküldéséről. Hibaüzenet esetén az értesítést postai úton kell kézbesíteni a tag részére. Rövid úton történő írásbeli értesítés esetén a sikeres fax visszajelzést kell a kézbesítés időpontjának tekinteni. A Közgyűlés időpontjára és helyére vonatkozó adatok tájékoztatásként az Egyesület hivatalos weboldalán is közzétehetők. Éves beszámolót megvitató közgyűlés összehívása esetén a meghívóhoz mellékelni kell a beszámolót és annak mellékleteit is. Amennyiben a közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó melléklet túlságosan nagy terjedelmű, és a tagok részére történő kézbesítése aránytalanul nagy költséget róna az Egyesületre, úgy az Elnök a mellékletet közzéteszi az Egyesület hivatalos honlapján. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően, külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

IV.1.7.A Közgyűlést az Egyesület Elnöke, vagy az általa megbízott személy vezeti le. A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető, a Közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlés által választott két tag aláírásával hitelesít.

 

IV.1.8.A hozzászólások időtartama korlátozható.

 

IV.1.9.A közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles haladéktalanul válaszolni. Ha nem tud azonnal választ adni, a kérdezett tisztségviselőnek 30 napos határidőn belül írásban kell benyújtani válaszát az Elnökség felé. A választ az Egyesület honlapján kell közzétenni.

 

IV.1.10.A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A határozatképességet minden döntés előtt külön-külön vizsgálni kell. Határozatképtelenség esetén a meghatározott időpontot követő fél órával később, ismételten megnyitott gyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, amennyiben ezt az előzetes értesítésekben közölték.

 

IV.1.11.A Közgyűlésen addig lehet érvényes határozatot hozni, amíg a gyűlés megkezdésekor regisztrált résztvevők száma az 50 %-a alá nem csökken. Ezt követően a fennmaradt napirendi pontok érdemben nem tárgyalhatók és szavaztathatók meg, ezek vonatkozásában újabb határnapot kell kijelölni a Közgyűlésnek.

 

IV.1.12.A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel /a jelenlévők 50%-a plusz egy fő/ és nyílt szavazással hozza. A jelenlévők 2/3-ának kérelmére bármilyen kérdésben titkos szavazás rendelhető el. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

IV.1.13.Személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazással kell dönteni.

 

IV.1.14.A tisztségviselők az Egyesület tagjai közül választhatóak. A tisztségviselőket a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, és titkos szavazással választja. Egyenlő szavazatok esetén második fordulót kell kihirdetni. A második fordulóban új személy nem jelölhető az adott tisztségre. A második fordulóban a magasabb szavazataránnyal rendelkező személyt kell megválasztottnak tekinteni.

 

IV.1.15. Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a)         az Alapszabály módosítása;

 

b)         az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, végelszámoló megválasztása;

 

c)         a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásuknak megállapítása;

 

d)         az éves költségvetés elfogadása;

 

e)         az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

 

f)         az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az Etikai Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

 

g)         a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

 

h)         döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, valamint amely nem tartozik más személy vagy szerv kizárólagos hatáskörébe.

 

 

 

IV.2. Az Elnökség

 

 

 

IV.2.1.Az Egyesület ügyvezetését az Egyesület Elnöksége látja el. Az Elnökség három tagból áll.

 

IV.2.2.Az Elnökség tagjai csak természetes személyek lehetnek, akiket a Közgyűlés választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 évi időtartamra. A választás során a legtöbb szavazatot elért tölti be a tisztséget.

 

IV.2.3.Az Elnökség az Egyesület általános végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve. Felelősséggel a Közgyűlésnek tartozik.

 

IV.2.4.Az Elnökség tagjai feladataikat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségek részükre téríthetők.

 

IV.2.5.Az Elnökség tagjai megválasztásukat követően kötelesek igazolni , hogy a választásukra vonatkozó feltételeknek megfeleltek, közügyektől eltiltás hatálya, büntetőeljárás alatt nem állnak.

 

IV.2.6.Az Elnökség bármely tagja visszahívható, amennyiben munkája elvégzésére huzamosabb időn keresztül képtelen, vagy ha munkáját nem a meghatározott céloknak megfelelően vagy nem a szabályok betartásával látja el. A visszahívás tekintetében a választásra vonatkozó szabályok az irányadók. (Közgyűlés összehívása, szavazás, stb.)

 

IV.2.7.Kötelező az Elnökségi tag visszahívása, amennyiben összeférhetetlenségi ok áll fenn vele szemben, kivéve, ha annak megszüntetésére a felhívást követően 30 napon belül eleget tesz.

 

IV.2.8.Az Elnökség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak, azonban más szerv vagy személy hatáskörét nem vonhatják el.

 

 

 

Az Elnökség működése:

 

IV.2.9.Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az Elnök által írásban megjelölt más elnökségi tag.

 

IV.2.10.Az Elnökség üléseit az Elnök szükség szerint, de legalább 3 havonta hívja össze, a napirend egyidejű közlése mellett. Az ülés összehívásra a Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. Az Elnök indokolt esetben rendkívüli elnökségi ülés összehívását is kezdeményezheti, melyről az Elnökség tagjait 3 nappal az ülés előtt értesítenie kell.

 

IV.2.11.Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. A tagok személyes részvétele kötelező, képviseletnek helye nincs.

 

IV.2.12.Az üléseken az Etikai Bizottság elnöke, valamint az a személy vagy szervezet képviselője, akit, vagy amelyet az ülés valamely napirendi pontja érint - tanácskozási joggal - jelen lehet. Szükség szerint az ülés időpontjáról ezeket a személyeket is értesíteni kell.

 

IV.2.13.Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az ülésen hozott határozatokat az Elnök - illetve megbízottja - a Határozatok Könyvébe bevezeti oly módon, hogy utólag a határozathozatal dátuma és a döntés tartalma alapján visszakereshetővé váljon. A határozatokat elektronikus úton is nyilván kell tartani.

 

IV.2.14.Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:

 

a)         az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

 

b)         a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;

 

c)         az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;

 

d)               az Egyesület Elnökének rendszeres beszámoltatása;

 

e)               az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

 

f)                az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

 

g)               a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése, a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

 

h)               részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

 

i)                a tagság nyilvántartása;

 

j)                az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

 

k)               az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

 

l)                az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

 

m)             a tag felvételéről való döntés;

 

n)         munkaprogramok készítése, képzések, rendezvények szervezése, előkészítése;

 

o)         az Alelnök, feladatkörének és jogosítványainak meghatározása;

 

p)         etikai szabályzat jóváhagyása, egyéb szabályzatok elfogadása, módosítása;

 

q)         egyes feladatok ellátására tisztségviselők kijelölése.

 

IV.2.15.Az Elnökségi tag elnökségi tagsága megszűnik:

 

a)         a tag halálával

 

b)         a tag írásbeli lemondásával

 

c)         a mandátum lejártával

 

d)         a tag visszahívásával

 

e)         Vezetőség működésképtelenné válásával, amennyiben létszáma 2 fő alácsökken

 

 

 

IV.3. Az Elnök

 

 

 

IV.3.1  Az Elnököt az Elnökség tagjai választják egymás közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 évi időtartamra. Ezzel egyidejűleg alelnököt is választanak szintén 5 évi időtartamra. Az Elnök az Egyesület vezetője és törvényes képviselője.

 

IV.3.2.Az Elnök és az alelnök a megbízatását társadalmi munkában látja el, díjazás nélkül. A munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségei téríthetők.

 

IV.3.3.Az Elnök egy személyben felelős az Egyesület jogszerű és szabályszerű működéséért, képviseli az Egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt. Képviseli az Egyesületet a MEOE Szövetség közgyűlésén, a MEOE Szövetség Alapszabályának megfelelően.

 

IV.3.4.Az Elnök vezeti az Elnökség üléseit, valamint a Közgyűlés üléseit. Ez utóbbi levezetésével más személyt megbízhat.

 

IV.3.5.Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról, koordinálja az Elnökség tevékenységét, úgy, hogy annak intézkedései a határozatokkal összhangban legyenek.

 

IV.3.6.Kezdeményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden szerv vonatkozásában.

 

IV.3.7.A házipénztárból történő kifizetés, csak az Elnök ellenjegyzése mellett történhet, az Egyesület bankszámlája felett az Elnök az Alelnökkel közösen rendelkezik.

 

IV.3.8.Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Alelnök képviseli.

 

IV.3.9.Az Elnök jogosult a működése során tanácsadót igénybe venni, és az Elnökség üléseire bárkit tanácskozási joggal meghívni.

 

IV.3.10.Az etikai szabályzat alapján jogosult bármely tag ellen etikai eljárást kezdeményezni.

 

IV.3.11.Az Elnök Intézkedik minden olyan egyesületi kérdésben, mely nem tartozik más személy, vagy szerv hatáskörébe.

 

 

 

IV.5. Etikai Bizottság

 

 

 

IV.5.1.A Bizottság 3 főből áll. Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akiket a Közgyűlés választ, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 évi időtartamra. A Bizottság elnökét a tagok választják egymás közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 évi időtartamra. Ezzel egyidejűleg alelnököt is választanak szintén 5 évi időtartamra. A Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Bizottság határozatképes, ha legalább a tagok fele jelen van. A Bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

 

IV.5.2.A Bizottságnál bármely tag kezdeményezhet eljárást, melyet a Bizottság elnöke rendel el.

 

IV.5.3.A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Éves tevékenységéről az Elnökség és a Közgyűlés részére is köteles beszámolni. A beszámolót írásban kell benyújtani.

 

IV.5.4.Az etikai eljárás szabályait az Egyesület fegyelmi szabályzata állapítja meg.

 

 

 

V. Fejezet

 

 

 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

 

 

V.1.     Az Egyesület költségvetési terv alapján gazdálkodik, melyet előre, írásban köteles elkészíteni, és az év utolsó Közgyűlésén nyilvánosságra hozni.

 

V.2.     Az Egyesület vagyonát a tagok által fizetett díjak (éves tagsági díj, regisztrációs díj), valamint további felajánlások, hozzájárulások és a rendezvények esetleges eredménye képezik.

 

V.3.     Az Egyesület gazdálkodó tevékenységet kizárólag céljai elérése érdekében végez, esetleges tartozásaiért vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek.

 

 

 

VI. Fejezet

 

 

 

Vegyes rendelkezések

 

 

 

VI.1. Összeférhetetlenségi szabályok

 

 

 

VI.1.1.Az Egyesületben egy személy csak egy tisztségre választható meg.

 

VI.1.2.Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták.

 

VI.1.3.Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

VI.1.4.Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, aki az egyesületi tevékenységgel kapcsolatos foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll.

 

VI.1.5.Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

 

VI.1.6.A Vezetőség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

 

 

 

VI.2. Etikai szabályok

 

 

 

VI.2.1.A viták rendezésére vonatkozóan: A gyakori és közvetlen érintkezésből adódóan az Egyesület tagjai között esetenként súrlódás alakulhat ki személyes, vagy anyagi okok miatt. Ezek megbeszélése vagy tárgyalása semmilyen körülmények között nem történhet gyűlésen vagy rendezvényen. Ilyen jellegű tevékenységnek rendezvényeken helye nincs.

 

VI.2.2.Az Elnökség köteles mindent megtenni, hogy baráti viszony alakuljon ki a tagság között.

 

VI.2.3.Az Elnökség dönthet abban a kérdésben, hogy a súrlódásokat milyen módon tisztázza.

 

 

 

VI.3. Az Egyesület megszűnése

 

 

 

VI.3.1.Megszűnik az Egyesület, ha:

 

 

 

a)         a Közgyűlés annak megszűnéséről határoz;

 

b)         egyesülettel egyesül, egyesületekre válik szét;

 

c)         megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;

 

d)         a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;

 

e)         az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve hogy a bíróság a nyilvántartásból törli.

 

 

 

 

 

 

 

VI.4. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról

 

 

 

VI.4.1.Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a ………………………………………………………… közhasznú szervezetnek kell átadni. Amennyiben a megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja azt.

 

 

 

 

 

 

 

Kelt Szombathelyen, 2016…………………. napján.

 

 

 

 


 Az alapszabály letölthető az alábbi linkről .doc formátumban.

1

 

ALAPSZABÁLY

 

Melyet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szombathelyi Önálló Jogú Szervezete közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénnyel, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. számú törvénnyel összhangban módosított és fogadott el.

 

I. fejezet

 

Az Egyesület neve, székhelye

 

1. Az Egyesület neve: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szombathelyi Önálló Jogú Szervezete rövidítése: MEOESZÖJSZ

2. Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, 11-es Huszárút 118.

3. Az Egyesület postacíme: 97001 Szombathely, Pf.: 200.

4. Az Egyesület tevékenységét Magyarország területén végzi

5. Az Egyesület emblémája: jelenleg nincs

6. Az Egyesület pecsétje: tartalmazza az egyesület nevét– köralakban helyezkedik el, a közepén sorszámmal ellátva ( 1., 2. ) –. Téglalap alakú, felső sorban az egyesület neve, alatta címe, adószáma, bankszámla száma.

7. Az Egyesület önálló jogi személy, mely, mint társadalmi szervezet a tagok által

önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezik, és a továbbiakban meghatározott célra alakul. Nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi a tagok tevékenységét.

8. Az Egyesület polgári jogi szerződés alapján jogi személy tagja a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének /a továbbiakban: MEOE/

 

II. fejezet

 

Az Egyesület célja, feladata, általános rendelkezések

 

1. Az Egyesület célja

 

1.1 Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, a faj/ fajtatiszta tenyésztésének fenntartása és szakszerű irányítása, minőségének és használati

alkalmasságának ellenőrzése és folyamatos emelése, a faj népszerűsítése.

1.2 A fajjal, fajtákkal foglalkozó személyek részére biztosítani a szakszerű és magas színvonalú kutyakiképzés feltételeit, hazai és nemzetközi rendezvények /kiállítások, vizsgák, versenyek stb./ szervezése.

1.3 A fajtákkal kapcsolatban kynológiai ismeretek megszerzésének, támogatása,

kiképzéssel foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, a kutyával kapcsolatos ismeretterjesztés.

1.4 A kutyával kapcsolatos szervezetekkel és klubokkal, együttműködés kialakítása.

 

 

 

2

 

2. Az Egyesület feladata

 

2.1 A fajták, klubtagokkal való megismertetése, az ezzel összefüggő kynológiai ismeretek bővítése, a klubélet biztosítása és a közösségi tevékenység szervezése, irányítása.

2.2 A kultúrált ebtartással, és az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés

színvonalának emelése, a szakmai oktatás és továbbképzés biztosítása, ennek

érdekében rendezvények szervezése, és együttműködés más kynológiai

szervezetekkel.

2.3 A tagok érdekvédelme és képviselete, az Egyesület képviselete harmadik személyek előtt.

 

3. Általános rendelkezések

3.1 Az Egyesület a hatályos jogszabályokra való tekintettel elkészíti a működéshez

szükséges:

- ügyrendi, ügyviteli, szervezeti és működési szabályait

- pénz- és vagyonkezelésre vonatkozó szabályokat

- iratkezelési és leltározási normákat

3.2 Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.3 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban foglalt tevékenységre fordítja.

 

III. fejezet

 

A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése, a tagok által fizetendő díjak,

a tagok jogai és kötelezettségei

 

1. A tagsági jogviszony keletkezése

 

1.1 Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amennyiben az Alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályait elfogadja, és kötelezettségeinek eleget tesz, és felvételi kérelmét a Vezetőség elfogadja.

1.2 Az alapító tagok tekintetében a tagsági viszony az Egyesület létrehozásának az

időpontja, az alakuló ülés napja.

1.3 A belépni szándékozó személyek az Egyesület által rendszeresített belépési

nyilatkozatot töltenek ki. A nyilatkozatot a tagsági díj befizetését igazoló csekk, vagy bizonylat másolatával küldik meg az Egyesület Vezetőségének. A tag felvételéről a Vezetőség dönt.

1.4 A tag belépési kérelmének elutasításáról a Vezetőség írásban hozott indokolt

határozattal dönt, melyet – a befizetett tagdíj egyidejű visszautalásával – az érintett

részére postai úton kézbesít.

1.5 A Vezetőség a tagfelvételt megállapító döntése alapján a tagsági viszony a belépési nyilatkozat kiállításának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre.

1.6 A tagokat a Vezetőség nyilvántartásba veszi, adatait a vonatkozó adatvédelmi

szabályoknak megfelelően kezeli és használja.

 

3

 

1.7 A Vezetőség a MEOE  OE felé az aktuális taglistát a szerződésben előírtak szerint továbbítja. Az évközben belépő új tagokról a MEOE részére értesítést küld.

1.8 Az Egyesületnek „tiszteletbeli tagjai” lehetnek, akik megválasztásáról a Vezetőség határoz. Tiszteletbeli taggá az a természetes személy választható, aki az Egyesület részére folyamatos segítséget nyújt. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. A tisztség fenntartásáról a Vezetőség minden év december 31-éig határoz.

1.9 Az Egyesületnek „örökös tagjai” lehetnek, akik megválasztásáról a Vezetőség határoz. Örökös taggá az a természetes személy választható, aki társadalmi, tudományos, vagy művészeti területen az Egyesület céljaival összhangban, a fajták érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki. Az örökös tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

1.10 Az Egyesületnek „örökös díszelnökei” lehetnek, akik megválasztásáról a Vezetőség határoz. Örökös díszelnökké az a tag választható, aki korábban a MEOESZÖJSZ elnöki tisztségét töltötte be, és munkájával az Egyesült céljainak előmozdítását segítette. Az örökös díszelnököt tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

 

2. A tagsági jogviszony megszűnik

 

a) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

b) a tag kilépésével

c) a tag kizárásával

d) a tagok sorából való törlésével

e) az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén

2.1 A tag kilépési szándékát írásban köteles jelezni az Egyesület Elnöke részére. Ez alól kivételt képez a fegyelmi eljárás alatt álló személy.

2.2 A tag kizárásáról a Vezetőség jogerős fegyelmi határozat alapján dönt, ha az érintett az Egyesület célját szándékos magatartásával veszélyezteti, azzal ellentétes magatartást tanúsít –kárt okoz -, továbbá ha az általa tanúsított cselekmény alapján nem méltó az egyesületi tagságra. A kizárásra vonatkozó indokolt írásbeli határozatot az Egyesület postai úton kézbesíti az érintett részére, mellyel szemben az érintett 15 napon belül fellebbezéssel élhet az Egyesület Közgyűlésénél. A fellebbezés halasztó hatályú, de a Vezetőség a határozat jogerőre emelkedéséig jogosult a tag tagsági jogait felfüggeszteni.

2.3 Az Egyesületből kizárt személy újbóli felvételére csak a Közgyűlés jogosult. Az erre vonatkozó kérelmet a kizárásra vonatkozó határozat közlésétől számított 3 év

elteltével terjesztheti elő.

2.4 Amennyiben a tag a tagdíjfizetési határidő lejárta után kézbesített felszólítást követő 30 napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a tagok sorából további figyelmeztetés nélkül törölhető.

Törölhető továbbá az a tag is, aki az 1989. évi II. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak a felvételét követően nem felel meg.

 

3. A tagok által fizetendő díjak

 

3.1 A tagok által fizetendő díjakat a Vezetőség határozza meg, a MEOE OE. ajánlása

alapján.

 

 

4

 

3.2 Éves tagsági díj: fizetésére minden tag köteles, mely egy teljes naptári évre szól és melyet minden év december 31-éig kell teljesíteni a következő évre előre.

3.3 Regisztrációs díj: minden, újonnan belépő tag fizeti, valamint azon tagok, akik a

megelőző évben nem fizették meg éves tagsági díjukat.

3.4 Ezen összeget a mindenkori aktuális díjszabás tartalmazza.

 

4. A tagok jogai

 

4.1 Az Egyesület tagja bármely tisztségre megválasztható, amennyiben megfelel az 1989. évi II. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

4.2 A tag a tisztségre jelölhető és választható a távollétében is, amennyiben előzetesen, két tanú jelenlétében tett írásos nyilatkozatában a jelölést elfogadja, és a választáshoz hozzájárul.

4.3 A tag személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb

rendezvényein tanácskozási joggal. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagsággal járó kedvezményekkel.

4.4 A tiszteletbeli és az örökös tagokat, valamint az örökös díszelnököket a tagokkal

azonos jogosultságok illetik meg.

4.5 Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Elnök biztosítja az érdeklődő részére, klubnapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett.

 

5. A tagok kötelezettségei

 

5.1 Az Egyesület céljának, fejlődésének elősegítése

5.2 Az Egyesület szabályainak, szabályzatainak, betartása határozatainak végrehajtása

5.3 Az Egyesület vagyonának megóvása

5.4 Díjfizetés

 

IV. fejezet

Az Egyesület szervezeti rendje

 

1. az Egyesület legfőbb szerve: a Közgyűlés

2. Vezetőség

3. Elnök

4. Felügyelő Bizottság

5. Fegyelmi Bizottság

 

1. A Közgyűlés

1.1 Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés

határozathozó és tanácskozó testület, mely a szavazatképes tagok összességén alapul. A Közgyűlésen minden tag részt vehet. A hatáskörébe utalt kérdésekben önálló döntési jogkörrel rendelkezik.

1.2 Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog személyesen és meghatalmazás útján gyakorolható.

1.3 A Közgyűlésen – a tagokon kívül – további, az Elnök, vagy a Vezetőség által

meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal.

 

5

 

1.4 A Közgyűlés nyilvános, azonban az Egyesület Elnöke a nyilvánosságot kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi, vagy személyiségi jogot érint.

1.5 A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A

Közgyűlést az Egyesület Elnöke vagy az általa írásban megbízott Vezetőségi tag

hívhatja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén, általa megbízott személy hiányában a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnöke által is összehívható.

A Vezetőség működésképtelenné válása esetén /IV. Fejezet, 2. Cím, 2.14 pont/ a

Felügyelő bizottság elnöke 60 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását

kezdeményezheti. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, amennyiben azt a Bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a – az ok és cél megjelölésével – írásban kezdeményezi. 1.6 A Közgyűlés összehívásáról a tagokat postai úton /címlista szerint/, elektronikus formában vagy távközlési eszköz útján /fax/ kell értesíteni az időpont és a hely megjelölésével, valamint mellékelni kell a közgyűlés tervezett napirendjét. Az értesítéseket legkésőbb az időpontot megelőzően 15 nappal kell kézbesíteni.

Elektronikus formában történő írásbeli értesítés esetén a közlés időpontja az a nap,

amikor a dokumentumot a címzett részére kézbesítették. A tag felelős az elektronikus elérhetőség címadatainak helyességéért, valamint köteles gondoskodni a visszaigazolás elküldéséről. Hibaüzenet esetén az értesítést postai úton kell kézbesíteni a tag részére.

Rövid úton történő írásbeli értesítés esetén a sikeres fax visszajelzést kell a kézbesítés időpontjának tekinteni.

A Közgyűlés időpontjára és helyére vonatkozó adatok tájékoztatásként az Egyesület hivatalos weboldalán is közzétehetők.

Éves beszámolót megvitató közgyűlés összehívása esetén a meghívóhoz mellékelni

kell a beszámolót és annak mellékleteit is.

Amennyiben a közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó melléklet túlságosan nagy

terjedelmű, és a tagok részére történő kézbesítése aránytalanul nagy költséget róna az Egyesületre, úgy az Elnök a mellékletet közzéteszi az Egyesület hivatalos honlapján.

1.7 A Közgyűlést az Egyesület Elnöke, vagy az általa megbízott személy vezeti le. A

közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a

jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlés által választott két

tag aláírásával hitelesít.

1.8 A hozzászólások időtartama korlátozható.

1.9 A közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles haladéktalanul válaszolni. Ha nem tud azonnal választ adni, a kérdezett

tisztségviselőnek 30 napos határidőn belül írásban kell benyújtani válaszát a

Vezetőség felé. A választ az Egyesület honlapján kell közzétenni.

1.10 A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a meghatározott időpontot követő fél órával később, ismételten megnyitott gyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, amennyiben ezt az előzetes értesítésekben közölték.

1.11 A közgyűlésen addig lehet érvényes határozatot hozni, amíg a gyűlés

megkezdésekor regisztrált résztvevők száma az 50 %-a alá nem csökken. Ezt

követően a fennmaradt napirendi pontok érdemben nem tárgyalhatók és

szavaztathatók meg, ezek vonatkozásában újabb határnapot kell kijelölni a Közgyűlésnek.

 

6

 

1.12 A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel /a jelenlévők 50%-a plusz egy fő/ és nyílt szavazással hozza. A jelenlévők 2/3-ának kérelmére bármilyen kérdésben titkos szavazás rendelhető el.

1.13 Személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazással kell dönteni.

1.14 A tisztségviselőket a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, és titkos szavazással választja. Egyenlő szavazatok esetén második fordulót kell kihirdetni. A második fordulóban új személy nem jelölhető az adott tisztségre. A második fordulóban a magasabb szavazataránnyal rendelkező személyt kell megválasztottnak tekinteni.

1.15 Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály elfogadása és módosítása

b) Az Egyesület nevének megváltoztatása

c) Az éves költségvetés meghatározása, módosítása

d) A tisztségviselők négy évre történő megválasztása, valamint az

időközben megüresedő tisztségek betöltésére vonatkozó választás

e) A tisztségviselők éves beszámolójának elfogadása

f) A tisztségviselők visszahívása

g) Más szervezettel való egyesülése, szétválása, valamint az Egyesület feloszlása

h) Döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály, vagy alapszabály a

közgyűlés hatáskörébe utal, valamint amely nem tartozik más személy vagy

szerv kizárólagos hatáskörébe

A c) és f) és g) pontok esetében a Közgyűlés minősített szavazata, vagyis a jelenlévők 2/3- os többségének egybehangzó szavazata szükséges.

 

2. A Vezetőség

 

2.1 Tagjai az Egyesület Elnöke, Alelnöke, valamint a vezetőségi tagok (3 fő ). A Vezetőség létszáma így 5 fő. Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akiket a Közgyűlés választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 évi időtartamra. A választás során a legtöbb szavazatot elért tölti be a tisztséget.

2.2 A Vezetőség az Egyesület általános végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve.

Felelőséggel a Közgyűlésnek tartozik.

2.3 A Vezetőség tagjai feladataikat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A

munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségek részükre

téríthetők.

2.4 Megválasztásukat követően kötelesek igazolni a Felügyelő Bizottság felé, hogy a

választásukra vonatkozó feltételeknek megfeleltek, közügyektől eltiltás hatálya,

büntetőeljárás alatt nem állnak.

2.5 A Vezetőség bármely tagja visszahívható, amennyiben munkája elvégzésére

huzamosabb időn keresztül képtelen, vagy ha munkáját nem a meghatározott céloknak megfelelően vagy nem a szabályok betartásával látja el. A visszahívás tekintetében a választásra vonatkozó szabályok az irányadók. /Közgyűlés összehívása, szavazás, stb../

2.6 Kötelező a Vezetőségi tag visszahívása, amennyiben összeférhetetlenségi ok áll fenn, kivéve, ha annak megszüntetésére a felhívást követően 30 napon belül eleget tesz.

2.7 A Vezetőség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak,

Azonban más szerv vagy személy hatáskörét nem vonhatják el.

 

7

 

A Vezetőség működése:

2.8 A Vezetőség üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az Elnök által írásban megjelölt más Vezetőségi tag.

2.9 A Vezetőség üléseit az Elnök szükség szerint, de legalább 3 havonta hívja össze, a napirend egyidejű közlése mellett. Az összehívásra vonatkozóan a IV. Fejezet 1. Cím, 1.6 pontjában meghatározottak az irányadók. /ld. Közgyűlés összehívása/. Az Elnök indokolt esetben rendkívüli vezetőségi ülés összehívását is kezdeményezheti, melyről a Vezetőség tagjait 3 nappal az ülés előtt értesítenie kell.

2.10 A Vezetőség ülése határozatképes, ha azon a Vezetőségi tagok több mint fele jelen van. A tagok személyes részvétele kötelező, képviseletnek helye nincs.

2.11 Az üléseken a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az a személy vagy szervezet képviselője, akit, vagy amelyet az ülés valamely napirendi pontja érint – tanácskozási joggal – jelen lehet. Szükség szerint az ülés időpontjáról ezeket a személyeket is értesíteni kell.

2.12 A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az ülésen hozott határozatok az Elnök – megbízottja – a Határozatok Könyvébe bevezeti oly módon, hogy utólag a határozathozatal dátuma és a döntés tartalma alapján visszakereshetővé váljon. A határozatokat elektronikus úton is nyilván kell tartani.

2.13 A Vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:

a) Az éves költségvetés elkészítése

b) A tagdíjak és egyéb díjak megállapítása

c) Az Egyesület életének irányítása a közgyűlések közötti időszakban – ideértve a

gazdálkodásra vonatkozó tevékenységet is

d) Az Egyesület Elnökének rendszeres beszámoltatása

e) Munkaprogramok készítése, képzések, rendezvények szervezése, előkészítése

f) Az Alelnök, feladatkörének és jogosítványainak meghatározása

g) Etikai szabályzat jóváhagyása, egyéb szabályzatok elfogadása, módosítása

h) Döntés a tagsági viszonyokat illetően

i)  Nyilvántartások vezetése /tagság, vezetőségi határozatok, közgyűlési

jegyzőkönyvek vonatkozásában – adminisztrátor útján-/

j) Egyes feladatok ellátására tisztségviselők kijelölése

2.14 A Vezetőségi tag vezetőségi tagsága megszűnik:

a) a tag halálával

b) a tag írásbeli lemondásával

c) a mandátum lejártával

d) a tag visszahívásával

e) Vezetőség működésképtelenné válásával, amennyiben létszáma 3 fő alácsökken

3. Az Elnök

3.1 Az Elnököt a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4 évi időtartamra. Ezzel egyidejűleg alelnököt is választ a Közgyűlés szintén 4 évi

időtartamra. Az Elnök az Egyesület vezetője és törvényes képviselője.

3.2 Az Elnök és az alelnök a megbízatását társadalmi munkában látja el, díjazás nélkül. A munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségei téríthetők.

3.3 Az Elnök egy személyben felelős az Egyesület jogszerű és szabályszerű működéséért, képviseli az Egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt. Képviseli az Egyesületet a MEOE közgyűlésén, a MEOE Alapszabályának megfelelően.

8

 

3.4 Az Elnök vezeti a Vezetőség üléseit, valamint a Közgyűlés üléseit. Ez utóbbi

levezetésével más személyt megbízhat.

3.5 Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtásáról, koordinálja a Vezetőség tevékenységét, úgy, hogy annak intézkedései a határozatokkal összhangban legyenek.

3.6 Kezdeményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden szerv vonatkozásában.

3.7 A házipénztárból történő kifizetés, csak az Elnök ellenjegyzése mellett történhet, az Egyesület bankszámlája felett az Elnök az Alelnökkel közösen rendelkezik.

3.8 Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök képviseli.

3.9 Jogosult a működése során tanácsadót igénybe venni, és a Vezetőség üléseire bárkit tanácskozási joggal meghívni.

3.10 A fegyelmi szabályzat alapján jogosult bármely tag ellen fegyelmi eljárást

kezdeményezni.

3.11 Intézkedik minden olyan egyesületi kérdésben, mely nem tartozik más személy,

vagy szerv hatáskörébe.

4. Felügyelő bizottság

4.1 A Felügyelő bizottság az Egyesület általános hatáskörű felügyelő szerve. A Bizottság az Egyesület teljes egésze tekintetében jogosult ellenőrzésre. Ez alól kivételt képez a Közgyűlés.

4.2 A Bizottság 3 főből /egy elnökből, és két tagból áll. Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akiket a Közgyűlés választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4 évi időtartamra. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

4.3 A Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést.

Határozatképes, ha minden tagja jelen van.

4.4 A Bizottság működésére egyebekben a Vezetőség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.5 A Bizottság elnöke az Egyesület testületeinek ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

4.6 A Bizottság az Egyesület minden iratába betekinthet, minden személytől és szervtől felvilágosítást kérhet. Jogosult az Egyesület működésével összefüggő bármely ügyet vizsgálni.

4.7 A Bizottság köteles éves beszámolót tartani a Közgyűlés előtt, mely annak

elfogadásáról határoz. A beszámolót írásban is be kell nyújtani.

4.8 Amennyiben a Bizottság az Egyesület valamely szervénél a törvényes működést

veszélyeztető tevékenységet észlel, azt köteles haladéktalanul írásban jelezni az

Egyesület Elnöke részére, és egyúttal javaslatot tesz a törvényes működés

helyreállítására. Amennyiben az Elnök a felhívást követő 60 napon belül sem tesz intézkedést a szabályszerű működés helyreállítására, valamint ha a Vezetőség

tekintetében észlel a törvényes működést sértő tevékenységet, jogosult a Közgyűlés összehívására 30 napon belül.

5. Fegyelmi Bizottság

5.1 A Bizottság 3 főből /egy elnök és két tag/,  áll. Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akiket a Közgyűlés választ, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4 évi időtartamra. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Határozatképes, ha minden tag jelen van.

 

9

 

5.2 A Bizottságnál bármely tag kezdeményezhet eljárást, melyet a Bizottság elnöke rendel el.

5.3 A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Éves

tevékenységéről a Vezetőség és a Közgyűlés részére is köteles beszámolni. A

beszámolót írásban kell benyújtani.

5.4 A fegyelmi eljárás szabályait az Egyesület fegyelmi szabályzata állapítja meg.

 

V. Fejezet

 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

1. Az Egyesület költségvetési terv alapján gazdálkodik, melyet előre, írásban köteles

elkészíteni, és az év utolsó Közgyűlésén nyilvánosságra hozni.

2. Az Egyesület vagyonát a tagok által fizetett díjak /éves tagsági díj, regisztrációs díj, /, valamint további felajánlások és hozzájárulások és a rendezvények esetleges eredménye képezik.

3. Az Egyesület gazdálkodó tevékenységet kizárólag céljai elérése érdekében végez,

esetleges tartozásaiért vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját

vagyonukkal nem felelnek.

 

VI. Fejezet

 

Vegyes rendelkezések

 

1. Összeférhetetlenségi szabályok

1. Az Egyesületben egy személy csak egy tisztségre választható meg.

2. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

3. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

4. A Vezetőség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

2. Etikai szabályok

1. A viták rendezésére vonatkozóan: A gyakori és közvetlen érintkezésből adódóan az Egyesület tagjai között esetenként súrlódás alakulhat ki személyes, vagy anyagi okok miatt. Ezek megbeszélése vagy tárgyalása semmilyen körülmények között nem történhet gyűlésen vagy rendezvényen. Ilyen jellegű tevékenységnek rendezvényeken helye nincs.

A vezetőség köteles mindent megtenni, hogy baráti viszony alakuljon ki a tagság között.

A vezetőség dönthet abban a kérdésben, hogy a súrlódásokat milyen módon tisztázza.

3. Az Egyesület megszűnése

1. Megszűnik az Egyesület, ha

a) a Közgyűlés minősített többsége szavazatával annak feloszlásáról határoz

b) szétválik, vagy más társadalmi szervezettel egyesül

c) a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja

2. Megszűnése esetén vagyonáról a vezetőség határoz.

Naptár

October 2021
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kutyasport központ

Látogatók

We have 2 guests and no members online

Back to Top